Archives

TIME TO VEER TO THE RIGHT ROAD

It is a rare phenomenon indeed to witness the behavior of a government whose leaders, after signing a cease-fire declaration ending a brief, yet fiercely fought war, take no steps whatsoever when their belligerent opponent keeps invading the boundaries of their country, terrorizing and chasing the native inhabitants — they were sworn to defend — […]

Read More >>

ARS 7th International Cruise

ՀՕՄ-ի 7–րդ Միջազգային Նաւապտոյտ Սեպտեմբերի 5 2022 թուին Հռոմի մէջ, սկիզպ առաւ ՀՕՄի 7րդ Միջազգային Նաւապտոյտը «Սէլէպրիթի Քրուիզ» ընկերութեան «Պէյոնտ» նորակառոյց նաւով, Իտալիայեն մեկնելով այս նաւը պիտի շրջի Միջերկրականի հիւսիսային շրջանի մէջ գտնուող հետեւեալ վայրերը: Յունաստանի մէջ Օլիմփիա (Քաթաքոնի), Միքոնոս, Սանթորինի, Հռոտոս եւ Աթէնք Մալթայի մէջ Լա Վալէթա ապա Սպանիոյ մէջ Պարսէլոնա քաղաքի մէջ նաւապտոյտը […]

Read More >>

Solar Artsakh

In response to the Azeri government’s intent to continue its genocidal plans against the Armenians of Artsakh – by cutting off the gas supply lines, which are going from Armenia to Artsakh, thus halting the mundane life of the Armenian people in Artsakh – the ARS initiated the solar water heater program for Artsakh. The […]

Read More >>

C O N D O L E N C E   A N D   B E Y O N D

  C O N D O L E N C E   A N D   B E Y O N D   Without a doubt, by unfortunate circumstances of blind destiny, the Armenian Nation today lives through a continuous chain of disastrous mishaps. The latest – hopefully, the last – of these dark episodes conflagrating at […]

Read More >>

ՀՕՄը Ուխտեալն է Հայ Օգնութեան Սուրբ Գործին

ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Օրերս աշխատանքային այցով Հայաստան կը գտնուի Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Կեդրոնական Վարչութիւնը, որպէսզի իր գործնական աշխատանքներուն առընթեր գտնուի իր հայրենի ժողովուրդի կողքին եւ իր յարգանքի տուրքը մատուցէ Հայոց Ցեղասպանութեան մէկ ու կէս միլիոն մեր սրբացած զոհերու յիշատակին։ ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը 20-22 Ապրիլ 2022ին գումարեց իր եռօրեայ լիագումար ժողովը ՀՕՄի Հայաստանի Շրջանային Վարչութեան կեդրոնէն […]

Read More >>

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ

ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Արցախ Այցելութիւնը Պատմական Եղաւ ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ (English Below) Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Կեդրոնական Վարչութեան 26-29 Ապրիլ 2022ի չորսօրեայ Արցախ այցելութիւնը ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ հրաշքի համազօր իրականութիւն մը հանդիսացաւ։ Յատկապէս 44-օրեայ պատերազմէն ետք տեսնել Ստեփանակերտը այդքան չքնաղ ու այդքան գեղեցիկ, ապա բառեր չկան այդ ներքին զգացումները նկարագրելու։ Տասը ժամերու դարձդարձիք ճամբաներէ, […]

Read More >>

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia | Հայ Օգնութեան Միութեան Մարդասիրական Ծրագիրները Արցախի եւ Հայաստանի մէջ

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia   September 27, 2021 marks the one year anniversary of the start  of the attack on Artsakh by the Azeri government along with its allies and hired guns. We stand with all the soldiers who fought valiantly to defend our homeland, we stand in solidarity with […]

Read More >>

ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

    ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Տագնապահար է Միջին Արեւելքը եւ ճգնաժամի մէջ՝ շրջանի հայութիւնը: Սուրիոյ մէջ յամեցող քաղաքական հարցերը, թէեւ մեղմացած, դեռ անկայուն վիճակի մէջ կը պահեն երկիրը, մանաւանդ որ Թուրքիան ներխուժած է ու բռնազաւթած՝ Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները, կեդրոնական իշխանութեան դէմ կը շարունակեն գործել որոշ ուժեր եւ Արեւմտեան պետութիւնները շրջափակման ենթարկած են երկիրը, առաւել սրելով տնտեսական […]

Read More >>

Give Today for a Better Tomorrow

Հայ Օգնութեան Միութիւնը՝ Լիբանանի Կողքին Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) կը շարունակէ իր աջակցութիւնը ցուցաբերել Լիբանանահայ գաղութի զաւակներուն, որոնք օր ըստ օրէ կը մխրճուին տնտեսական, ընկերային եւ ապրուստի ահաւոր պայմաններու մէջ։ Լիբանանեան թղթոսկիի արժեզրկումը, երկրի մէջ տիրող սղաճը, դեղորայքի եւ ապրուստի հիմնական պէտքերու չգոյութիւնը, անելի մատնած են Լիբանանցի քաղաքացին։ Ի տես երկրի անկայուն իրավիճակին, ՀՕՄ-ը կրկին անգամ կոչ կ՛ուղէ […]

Read More >>

ARS Letter International Committee of the Red Cross on POWS

Read More >>