Impact Map

Our Global Footprint

Around the world, the Armenian Relief Society does whatever it takes – every day and in times of crisis to extend the healing hands of its devoted members to those in the community and the world. Like the world-changers who support our organization we have been able to touch the lives of so many people and work in hundreds of communities. With a legacy of over 110 years, the Armenian Relief Society has a track record of service to humanity like no other. Learn about the places we work and the results we have achieved, thanks to supporters like you.

Համաշխարհային Մեր Ներկայութեան Դրօշմը

 Երկրագունդի տարածքին, Հայ Օգնութեան Միութիւնը, ամէն օր ու ամէն առիթով, իր կարելին կ՚ընէ հասնելու օգնութեան կարօտ անհատներու եւ հաւաքականութիւններու անմիջական թէ երկարատեւ կարիքներուն։ Մեր համակիրներուն հետ, միակամ ու միատեղ, յաջողած ենք միշտ սփոփել ու մեղմացնել շատերու տառապանքը անոնց կեանքէն ներս, անձնական թէ հաւաքական։ Այսօր, 110 տարիներու գիտակից ու ցաւակից փորձութիւններէ ետք, Հայ Օգնութեան Միութեան ու իր համակիրներուն երկարատեւ ու անժխտելի ծառայութիւնը աշխարհածիր մեր ժողովուրդի ոստաններէն ներս, կը մնայ, ու պիտի շարունակէ մնալ անկասկածօրէ՛ն օրինակելի։

Global Emergency ReliefWe need your help

The ARS has also set up a Global Emergency Response Fund which will accept donations of medical equipment and funds to help reach out to our communities across the globe. The purpose of the Fund is to support those in need during this time of hardship -- to help with vital necessities to sustain the wellbeing of our compatriots.

Give Now