Connect With Us

FACEBOOK


Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն

CENTRAL EXECUTIVE BOARD - ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
The ARS is still accepting applications for the Fall 2020 semester. Contact your local ARS Entity or go to www.ars1910.org to download the scholarship form.
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Հայ Օգնութեան Միութեան համայն ընտանիքը կը շնորհաւորէ Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առողջապահական Կեդրոնի 23ամեակը։
ՀՕՄի կողմէ 1997ին հիմնուած Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» կեդրոնը Շիրակի մարզի լաւագոյն հիւանդանոցներէն մէկը ըլլալով, բարձրորակ ծառայութիւններ կը մատուցէ մարզի բնակիչներուն։
Վարձքը կատա՛ր բոլոր բժիշկներուն եւ Կեդրոնի պաշտօնէութեան,որոնց նուիրումին կը պարտինք «Մօր ու Մանկան» Կեդրոնի յաջողութիւնները եւ ընծայած սպասարկութիւնը։
Յատուկ շնորհակալութիւն ՀՕՄի բոլո՛ր բարերարներուն եւ միաւորներուն, որոնց նիւթական եւ բարոյական աջակցութեամբ Կեդրոնը կը շարունակէ ծառայել իր նպատակին։
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Families always inspire us, support us and care for us without any terms and conditions. Happy International Day of Families.
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Thank you to Mr. and Mrs. Varant and Hoori Melkonian, who surprised us by answering the call to action once again on this Mother’s Day and gave Armenians in Lebanon a gift of hope. Their generous donation of $10,000 will help feed 333 families. They joined the many who are contributing and opening their hearts in this time of need.

Nyree Derderian
Chairperson, Armenian Relief Society
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Շնորհաւոր Մայրերու Օր | Happy Mother's Day
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
CLICK TO DONATE >FEEDHYE.ORG

WATCH VIDEO of our volunteers in Lebanon!
Wow, our efforts for those in need in Lebanon are already serving the families on the ground.

Every dollar you donate goes directly for food for the families we need to help.

Help us touch more lives through this very much needed humanitarian effort. Donate any amount you can to help us.

Go to feedhye.org.

Help us spread the word. Like/Share
Armenian Relief Society - Հայ Օգնութեան Միութիւն
Feed Lebanon
CLICK TO DONATE >FEEDHYE.ORG WATCH VIDEO of our volunteers in Lebanon! Wow, our efforts for those in need in Lebanon are already serving the families on the ground. Every dollar you donate goes directly for food for the families we need to help. Help us touch more lives through this very much needed humanitarian effort. Donate any amount you can to help us. Go to feedhye.org. Help us spread the word. Like/Share

TWITTERՀայ Օգնութեան Միութեան համայն ընտանիքը կը շնորհաւորէ Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առողջապահական Կեդրոնի 23ամեակը։
ՀՕՄի կողմէ 1997ին հիմնուած Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» կեդրոնը Շիրակի մարզի լաւագոյն հիւանդանոցներէն մէկը… https://t.co/NFd3wqvwep

Join me: I'm raising funds to help Feed Lebanon https://t.co/O2b7WVgY3Y

Global Emergency Response Fund to help community with COVID19 - https://t.co/muCvPipUNW
Global Emergency ReliefWe need your help

The ARS has also set up a Global Emergency Response Fund which will accept donations of medical equipment and funds to help reach out to our communities across the globe. The purpose of the Fund is to support those in need during this time of hardship -- to help with vital necessities to sustain the wellbeing of our compatriots.

Give Now