Community Update

December 3, 2020

YEREVAN, Armenia – From the early days of the Artsakh war, the Armenian Relief Society (ARS) has been active in Armenia and Artsakh by providing our soldiers on the frontlines with medical needs, purchasing an off road ambulance, and  also utilizing our ARS Akhuryan “Mother and Child” Center ambulance to help with transport. In the midst of the Covid-19 pandemic and the ongoing war, the leadership of the ARS was on the ground assessing the situation and taking appropriate measures to support and assist our compatriots.

The war has caused tens of thousands of people from Artsakh to flee their homes facing an uncertain future. Families from Artsakh arrived in various cities in Armenia during and after the war for their safety while their sons and husbands were at the frontlines. Following the tripartite agreement that was signed on November 10, and with minimal warning, many families were forced to relocate without having time to pack their belongings to move to safety before specific territories were going to be handed to Azerbaijan. 

With the wounds of the war extremely fresh, the Armenian Relief Society, along with its various regions and chapters, has launched a series of initiatives to assist in the recovery efforts and the aftermath of the war. The following is an update on how the ARS is currently helping and what it has accomplished in the last several weeks. Please make sure to follow all our social media channels in order to be up to date on our initiatives.

On November 22, the ARS launched a program which will provide 1,000 displaced families with financial assistance for the next four months. Each month, these families will receive $250 USD to assist them with nutrition, basic clothing needs, and to help pay their communal expenses. We are asking for your donations to help us support this initiative. Link to donate – www.ars1910.org/withartsakh.

On November 30, the ARS began collecting donations from the public for its “Amanor” (Yuletide) program. The program gives the opportunity for those less fortunate to have a Yuletide celebration and receive gifts. Traditionally, the program provides much needed financial assistance to institutions for the purchase of Christmas gifts for children and senior citizens in Lebanon, Syria, South America, Bulgaria, Armenia, Artsakh and Javakhk. The yearly Amanor program is realized with the efforts of ARS entities where each member contributes $3 USD to help maintain this program. This year, the ARS is asking for $10 USD donations to provide additional Christmas gifts to the children of Artsakh as well. Link to donate – www.ars1910.org/donations/amanor .

Additional aid initiatives are expected to be announced in the coming weeks.

In the last few weeks, to address the immediate needs of displaced Artsakh families who are spread all across Armenia, the ARS has been delivering winter clothes, nutrition, and Covid-19 protection kits. ARS Regional and Central Executive Board members have been visiting various villages and towns a few times a week in order to provide these families with much needed resources for the upcoming months.

The following are some of initiatives taken and the towns visited by the ARS thus far.

The ARS  took over the responsibility of providing meals for one month to 165 displaced people from Artsakh who have currently found shelter in Zvartnots.  

From the start of the war, the ARS have been constantly visiting wounded soldiers in various hospitals to assess their needs and provide them and their families with the necessary support.

Additionally, the ARS allocated special funds to support all of our “Soseh” kindergarten employees.

On October 27, 100 warm Jackets, sewn and designed in Armenia, gifted by a company to ARS Armenia, were passed out to families from Artsakh in the villages near Sevan.

Thanks to the generosity of the Code3Angels organization, which has always assisted and supported the ARS, on October 30th, local ARS members were able to visit 6 homes in the village of Mughni and provide assistance to multiple families who were sheltered in these homes. Unfortunately, some of these families were originally displaced from Sumgait following the pogroms only to be displaced once again due to the most recent war.

On November 1st, with the help of its local Hrazdan chapter, the ARS was able to visit Aghveran to distribute nutrition, warm clothing, and toys to more than 80 residents who have taken refuge in a hotel. The food was donated to the hotel who has been providing 3 meals a day for the past month without receiving any compensation from the government. These families were from Stepanakert, Martuni, and Mardakert.

On November 3rd, the ARS was able to visit Proshyan and provide support to 35 displaced families from Artsakh who have taken up temporary refuge in a village that gave 18 sons for the protection of our Homeland during the past month. Proshyan has given many sons over the years for our right to survive and our continued determination.

On November 24th, after carefully assessing the needs of displaced families from Artsakh, the ARS made a visit to Tsaghkadzor where winter coats, boots, warm cloths, and nutrition were given to 68 displaced individuals from Artsakh.

The local ARS leadership of Armenia has been working diligently to evaluate the circumstances of displaced families from Artsakh in order to best assess their many needs. By doing so, ARS representatives have visited the Kanaker-Zeytun Hayortyats Tun where 80 people from Artsakh were temporarily residing. They were mainly from Shushi and Hadrut. The ARS leadership also visited the dormitories of Brusov State University of Yerevan where many displaced families from Artsakh were also housed temporarily. These families were mainly from Stepanakert, Askeran, Shushi, and Hadrut.

During every visit, local ARS members spend time interacting with each and every family, listening to their stories, and making sure each child gets the attention that they deserve. While assisting families from Artsakh, the ARS also supports the local economy by purchasing products that are solely made in Armenia. 

The ARS has a long history of assisting our people. Our humanitarian aid record, which spans over a century, is a testament of our commitment and remains true to our mission. Thanks to the efforts, support, dedication, and determination of our members we can maintain high standards of service and continue to provide a quick response in times of need. 

Help us continue our mission of supporting our compatriots in our Homeland.

The Armenian Relief Society founded 1910, is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and education needs of Armenian and Non-Armenians alike. The ARS operates in 27 different countries providing aid to local and international communities.

For media releases and more information visit the ARS website at www.ars1910.org. Like us on Facebook (@ars1910) 

For interviews on the recent events in Armenia, Artsakh and the work of the ARS.

Contact: Nelly Nerkizian 

secretary@ars1910.org

(617)926-5892 (Office)

###

Հայ Օգնութեան Միութիւն- Հանրային Տեղեկատուութիւն

Նուիրատուութեան համար այցելել՝  https://www.ars1910.org/withartsakh 

Երեւան, Հայաստան- Արցախեան պատերազմի սկզբնական օրերէն ի վեր, Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ)  իր աշխոյժ դերակատարութեամբ թիկունք կանգնեցաւ հայ զինուորին։ Պատերազմի ընթացքին, ՀՕՄ-ը յաճախակի դրութեամբ դեղորայք, յատուկ վիրակապեր եւ շտապ օգնութեան իրեր ղրկեց դէպի առաջնագիծ։ Առաւելաբար, ՀՕՄ-ի ճիգերով կարելի եղաւ շտապ օգնութեան ինքնաշարժ մը ապահովել եւ այն նուիրել Հայոց Բանակին՝ յատուկ լեռնային շրջաններէն ներս օգտագործելու նպատակով։ Իսկ, Ախուրեանի “Մօր ու Մանկան” Կեդրոնի շտապ օգնութեան ինքնաշարժներէն մին տրամադրուեցաւ օգտագործելու համար քաղաքի շրջակայքին մէջ։ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը, պատերազմին առաջին իսկ օրէն գործնական քայլեր ձեռնարկելով իրագործեց անմիջական օժանդակութեան ծրագիրներ՝ օգնելու եւ բաւարարելու համար Հայաստան ապաստանած Արցախի բնակիչներուն անմիջական կարիքները։

Պատերազմին հետեւանքով հազարաւոր հայորդիներ ստիպուեցան իրենց տուները լքել անորոշ ապագայի մը մտահոգութեամբ։ Պատերազմի ընթացքին եւ Նոյեմբեր 10-ի եռակողմանի համաձայնագրէն անմիջապէս ետք, տասնեակ հարիւրաւոր Արցախահայ ընտանիքներ ապաստանեցան Հայաստանի զանազան մարզերէն ներս, ապահովելով իրենց երեխաներուն անվտանգութիւնը, երբ տակաւին ընտանիքի հայրերն ու արի զաւակները քաջաբար կը պաշտպանէին Արցախի հողերը։ Անոնցմէ շատեր ամենակարճ ժամանակամիջոցի մէջ պարտադրուեցան իրենց պապենական հողերէն հեռանալ։

Պատերազմին արհաւիրքը տակաւին թարմ իրենց միտքերուն մէջ, Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր համայն կառոյցով, հիմը դրաւ անմիջական օժանդակութեան ծրագիրներուն, ձեռք երկարելու համար տուժածներուն։ Ստորեւ կը ներկայացնենք ՀՕՄ-ի մարդասիրական օժանդակութեան գործունէութիւնը։ Ամենօրեայ աշխատանքներուն հետեւելու համար, կրնաք արձանագրուիլ ՀՕՄ-ի ընկերային ցանցներուն։

Նոյեմբեր 22-ին, ՀՕՄ-ը նախաձեռնեց “Թիկունք Կանգնինք Արցախահայ Ընտանիքին” ծրագիրը, որուն ընդմէջէն տեղահանուած 1000 ընտանիքներ, 4 ամսուան տեւողութեամբ եւ ամսական դրութեամբ, $250 նիւթական օժանդակութիւն պիտի ստանան (հոգալու համար սննդեղէնի, հագուստեղէնի եւ կենցաղային ծախսերուն)։  Այս ծրագիրը իրականացնելու համար կը դիմենք ձեր նիւթական օժանդակութեան։ Նուիրատուութեան համար այցելել՝ https://www.ars1910.org/withartsakh ։

ՀՕՄ-ի աւանդական “Ամանոր” ծրագրին կողքին, այս տարի, Հայ Օգնութեան Միութիւնը հանրութեան կը դիմէ, որպէսզի $10 նուիրատուութեամբ մաս կազմեն Արցախի երեխաներուն համար նուէրներ գնելու եւ ամանորի առթիւ հաւաքոյթներ կազմակերպելու նախաձեռնութեան։
“Ամանոր” ծրագրի ընդմէջէն ամէն տարի օժանդակութիւն կը տրամադրուի Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի, Լիբանանի, Սուրիոյ, Հարաւային Ամերիկայի, եւ Պուլկարիոյ մէջ հայկական հաստատութիւններու, որոնք կը խնամեն հայ երեխաներ ու տարեցներ։ Նուիրատուութեանց համար այցելել՝ https://www.ars1910.org/donations/amanor ։ 

Յառաջիկայ շաբաթներուն, ՀՕՄ-ի յաւելեալ նախաձեռնութիւններուն մասին կը տեղեկանաք յայտարարութեամբ։

Հայաստանի զանազան մարզերէն ներս ապաստանած Արցախի ընտանիքներուն կարիքները հոգալու նպատակով, Հայաստանի ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան անդամները, Կեդրոնական վարչութեան ընկերակցութեամբ, շարունակական այցելութիւններ կատարելով ձմեռնային հագուստներ, սննդեղէն եւ “Քորոնա” ժահրին դէմ ապահովական իրեր կը տրամադրեն մեր հայրենակիցներուն։  

Ստորեւ կը ներկայացնենք ցարդ ՀՕՄ-ի իրագործած նախաձեռնութիւնները։

ՀՕՄ-ը ստանձնեց Զուարթնոցի շրջանին մէջ 165 ապաստանեալներու մէկ ամսուան սնունդի ծախսը։

Պատերազմի սկիզբէն ի վեր, ՀՕՄ-ը յաճախակի այցելութիւններ կը կատարէ հիւանդանոցներու՝ մօտէն ծանօթանալու համար բուժում ստացող զինուորներու կարիքներուն եւ օժանդակելու համար անոնց ընտանիքներուն։

ՀՕՄ-ը նաեւ յատուկ յատկացումներ կատարեց Արցախի “Սօսէ” մանկապարտէզներու պաշտօնէութեան։

Հոկտեմբեր 27-ին, հայկական ընկերութեան մը նուիրատուութեամբ, հայկական արտադրութեամբ 100 բաճկոններ ՀՕՄ-ի կողմէ բաժնուեցան Սեւանի շրջանի գիւղերուն մէջ ապաստանած Արցախցիներուն։

Իսկ, Հոկտեմբեր 30-ին, Code3Angels կազմակերպութեան շնորհիւ, ՀՕՄ-ի անդամներ եւ ներկայացուցիչներ այցելեցին Մուղնի եւ օժանդակութիւն տրամադրեցին 6 տուներու մէջ ապաստանած ընտանիքներու։ Այդ ընտանիքներէն մի քանին Սումկայիթի ջարդերուն հետեւանքով հաստատուած էին Արցախ եւ ցաւօք, անգամ մը եւս ստիպուեցան գաղթական դառնալ։

Նոյեմբեր 1-ին, ՀՕՄ-ի Հրազդանի մասնաճիւղին գործակցութեամբ, ՀՕՄ-ը այցելեց Աղվերան։ Թիւով 80 բնակիչներ, որոնք հիւրանոցի մէջ հաստատուած են, ստացան սննդեղէն, տաք հագուստեղէն եւ խաղալիկներ։ Հիւրանոցը վերջին մէկ ամսուան ընթացքին օրական 3 անգամ ճաշ կը տրամադրէ ապաստանեալներուն, որուն դիմաց ոչ մէկ յատուցում կը ստանայ կառավարութեան կողմէ։ Հետեւաբար, ՀՕՄ-ը նուիրեց ուտեստեղէն։ Հիւրանոցը ապաստանած ընտանիքները Ստեփանակերտի, Մարտունիի եւ Մարտակերտի շրջաններէն են։

Նոյեմբեր 3-ին ՀՕՄ-ը այցելեց Պռոշյան, 35 ընտանիքներու օժանդակութիւն տրամադրելով։ Շրջանը Արցախեան ազատագրական պայքարի ընթացքին տուած է բազմաթիւ զոհեր յանուն մեր ապրելու վճռականութեան։

Նոյեմբեր 24-ին, Արցախի ընտանիքներուն կարիքները ուսումնասիրելէ ետք, ՀՕՄ-ը այցելեց Ծաղկաձոր եւ բաճկոններ, ձմեռնային հագուստներ, կօշիկներ, ինչպէս նաեւ սննդեղէն յատկացուց 68 անհատներու։

Հայաստանի ՀՕՄ-ը կը ջանայ արժեւորել Արցախէն ապաստանած ընտանիքներու կացութիւնը, լաւագոյնս կարենալ օգնելու անոնց։ ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչներ այցելեցին Արցախցի ընտանիքներ, որոնք ապաստանած են Քանաքեռ-Զէյթուն Հայորդաց Տան մէջ եւ Երեւանի Վալերի Պրուսովի անուան համալսարանի հանրակացարանը։ Իւրաքանչիւր այցելութեան ընթացքին, ՀՕՄ-ուհիներ յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնեն երեխաներուն եւ ընտանիքներու կարիքներուն։ 

ՀՕՄ-ի պատմութիւնը հարուստ է հայութեան իր ընծայած ծառայութիւններով։ Մեր, մէկ դարէ աւելի, ծառայութիւնը մարդասիրական գործունէութեան մարզէն ներս կը ներկայացնէ մեր առաքելութիւնը։ Մեր անդամներուն ճիգերուն, նուիրումին եւ կամքին շնորհիւ մեր աշխատանքներու որակը կը մնայ բարձր մակարդակի վրայ շուտափոյթ օգնութիւն հասցնելու մարզէն ներս։

Ձեր աջակցութեամբ պիտի շարունակենք օժանդակել մեր Հայրենի ոստաններուն հայութեան։

1910-ին հիմնուած Հայ Օգնութեան Միութիւնը (ՀՕՄ) 27 երկիրներու մէջ գործող մասնաճիւղերով, ոչ-յարանուանական, մարդասիրական միութիւն մըն է, որ համաշխարհային տարողութեամբ կը ծառայէ ու կը սատարէ դաստիարակչական ծրագիրներու, առողջապահական, բարեգործական անմիջական օգնութիւն կը ցուցաբերէ հայ գաղութներուն եւ նեցուկ կը կանգնի կնոջական իրաւունքներու պաշտպանութեան, բարելաւման ու տարածման ի խնդիր տարուող աշխատանքներու:

Մամլոյ հաղորդագրութիւններու եւ յաւելեալ տեղեկութեանց համար այցելել ՀՕՄ-ի մայր կայքէջը․- https://www.ars1910.org/ եւ դիմատետրի էջը․- (@ars1910) :  

Հայաստանի եւ Արցախի մէջ ՀՕՄ-ի աշխատանքներուն մասին հարցազրոյցներու համար դիմել՝

Նելլի Նարկիզեան

secretary@ars1910.org 

(617) 926-5892 (Կեդրոնական գրասենեակ)

###

<< Back to Recent News