Stand with Lebanon

August 4, 2020

Հայ Օգնութեան Միութիւնը խորապէս կը ցաւակցի Լիբանանի մէջ այսօրուան 4/08/2020, պատահած աղէտին հետեւանքով զոհուածներու ընտանիքներուն: Մեր աջակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի ժողովուրդին եւ մեր հայրենակիցներուն, որոնք կրկին անգամ կը գտնուին ծանր պայմաններու մէջ: Շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթենք բոլոր վիրաւորներուն:

ՀՕՄ-ը Լիբանանի եւ Լիբանանահայութեան կողքին։

Միացէ՛ք ՀՕՄ-ին, փրկեցէ՛ք կեանքեր։

The Armenian Relief Society extends its deepest condolences to the families of the victims of the calamity in Lebanon on Aug 4, 2020. We express our support to the Lebanese people and our compatriots who are once again in an unbearable situation. We wish a speedy recovery to all those who were wounded.

The ARS stands with Lebanon and the Armenian community.

Partner with the ARS, Save Lives.

Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար։ | With the People, For the people

Anonymous User
SM

Sikva Melkonian

$675 May 15, 2021
Anonymous User
AS

Alek Surenian

$256 May 12, 2021

This donation is made on behalf of my business as.am, a brand inspired by my Armenian identity. A portion of the proceeds from product sold… Read more

This donation is made on behalf of my business as.am, a brand inspired by my Armenian identity. A portion of the proceeds from product sold are being donated to support displaced families of Artsakh.

Anonymous User
JB

Juliet Bakir

$103 May 3, 2021

In loving memory of Heather Torosyan.

Anonymous User
ER

Emily Rubenstein

$103 May 3, 2021
Anonymous User
HL

Hera Lurch

$103 April 21, 2021
Anonymous User
LA

Linda Atamian

$51 April 21, 2021
Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 April 21, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
TB

Tom and Michelle Baylerian

$100 April 14, 2021
Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 March 24, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
GK

George Kradjian

$100 March 24, 2021

In Memory of my Dear friend Steve Parseghian!

Anonymous User
RH

Roger Hanigan

$51 March 15, 2021
Anonymous User
CM

Christina Minasyan

$675 March 14, 2021
<< Back to Recent News