WITH ARTSAKH FOR ARTSAKH

Support Now

STAND WITH LEBANON

Give Hope

HELP ARMENIANS IN LEBANON
GIVE TODAY FOR A BETTER TOMORROW

Stand with LEBANON

WELCOME TO THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

Founded in 1910, the Armenian Relief Society, Inc. is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and educational needs of Armenians and non-Armenians alike. Bodybuilding 154kg vs Wrestling 72kg – Bodybuilder vs Wrestler cutting lean mass cycle israeli mosque worker fired after taking part in bodybuilding contest

Our Impact

Learn the many ways you can help the Armenian Relief Society make a difference

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia | Հայ Օգնութեան Միութեան Մարդասիրական Ծրագիրները Արցախի եւ Հայաստանի մէջ

Armenian Relief Society’s Humanitarian Assistance in Artsakh and Armenia   September 27, 2021 marks the one year anniversary of the start  of the attack on Artsakh by the Azeri government along with its allies and hired guns. We stand with all the soldiers who fought valiantly to defend our homeland, we stand in solidarity with […]

READ MORE

ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

    ԿՈՉ՝ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Տագնապահար է Միջին Արեւելքը եւ ճգնաժամի մէջ՝ շրջանի հայութիւնը: Սուրիոյ մէջ յամեցող քաղաքական հարցերը, թէեւ մեղմացած, դեռ անկայուն վիճակի մէջ կը պահեն երկիրը, մանաւանդ որ Թուրքիան ներխուժած է ու բռնազաւթած՝ Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները, կեդրոնական իշխանութեան դէմ կը շարունակեն գործել որոշ ուժեր եւ Արեւմտեան պետութիւնները շրջափակման ենթարկած են երկիրը, առաւել սրելով տնտեսական […]

READ MORE
Keep in Touch

Keep in Touch