Stand with Artsakh

 

Donate Now

Stand With Lebanon

Make an impact and save a life in Lebanon. Give to the ARS Lebanon Emergency appeal.

Give Now

WELCOME TO THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

Founded in 1910, the Armenian Relief Society, Inc. is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and educational needs of Armenians and non-Armenians alike.

Our Impact

Learn the many ways you can help the Armenian Relief Society make a difference

Stand with Artsakh

      Հայ Օգնութեան Միութիւնը կը դատապարտէ Ադրբեջանի կառավարութեան կողմէ գործադրուող անմարդկային յարձակումները Արցախի հանրապետութեան քաղաքներուն եւ գիւղերուն մէջ բնակող անմեղ քաղաքացիներուն վրայ: Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ խաղաղ կ’ապրի իր հայրենի հողին վրայ, մինչ իր խաղաղ կեանքը շարունակաբար կ’ենթարկուի անկայունութեան Ադրբեջանի կառավարութեան շարունակական յարձակումներով: Մենք՝ մեր հայրենի ժողովուրդին կողքին ենք: Ժողովուրդիս հե’տ, ժողովուրդիս համա’ր: […]

READ MORE

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program

The Armenian Relief Society Successfully Continues Its “Stand with Lebanon” Assistance Program The ARS organized “Stand with Lebanon” benefit concert which took place on August 15, 2020․ The Fundraising started on August 4, resulting in securing the sum of $600,000. “The Armenian Relief Society would like to extend its sincere gratitude to all those who […]

READ MORE
Keep in Touch

Keep in Touch