Give a Life

Have an impact on the life of a newborn at the ARS Akhouryan “Mother and Child” Health and Birthing Center

Donate Now

WELCOME TO THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

Founded in 1910, the Armenian Relief Society, Inc. is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and educational needs of Armenians and non-Armenians alike.

Our Impact

Learn the many ways you can help the Armenian Relief Society make a difference

Untold Accounts: Arpie Balian

Arpie Balian was the Chairperson of the Central Executive Board of the Armenian Relief Society, when the earthquake struck Armenia. Here is her story.  Thirty Years Later That is how I titled this series of short stories that depict the untold accounts of the emergency assistance rendered by the Armenian Relief Society, Inc. (ARS) to […]

READ MORE

Բացում Հոգեբանական Կեդրոնի Կումայրիի Մէջ

Բացում Հոգեբանական Կեդրոնի Կումայրիի Մէջ Դոկտ. Մելինէ Գարագաշեան Մայիս 25, 1992-ին Կումայրիի մէջ, բացումը կատարուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Երկրաշարժի Օգնութեան Ֆոնտին հովանաւորած՝ Հոգեբուժական Մասնաճիւղի Քլինիքին: Քլինիքի կառուցումը մէկ տարուայ աշխատանք էր, որ կատարուեցաւ դժուարին պայմաններու տակ, նկատի ունենալով շինարարութեան անհամար արգելքները աղէտեալ գօտիին մէջ: Վայրը տրամադրուած էր ՀՕՄին քաղաքապետութեան կողմէ: Հարիւր յիսունէ […]

READ MORE
Keep in Touch

Keep in Touch