Help a family from Artsakh

Support Now

WELCOME TO THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY

Founded in 1910, the Armenian Relief Society, Inc. is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social, and educational needs of Armenians and non-Armenians alike.

Our Impact

Learn the many ways you can help the Armenian Relief Society make a difference

ԿԻՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ` ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԱՐՈՒՍԵԱԿ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԸ

ԿԻՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ` ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԱՐՈՒՍԵԱԿ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԸ     Սիրելի՛ աշխարհասփիւռ ՀՕՄ-ուհիներ եւ հայուհիներ, Կիներու միջազգային օրը կու գայ անգամ մը եւս շեշտելու եւ յիշեցնելու մեզի կնոջ ունեցած իւրայատուկ դերակատարութիւնը` մեր ընտանեկան եւ հասարակական կեանքին մէջ։ Քաղաքական դրդապատճառներէ մղուած` տարիներ առաջ սկիզբ առած Կիներու միջազգային օրը այսօր համաշխարհային տարողութեամբ մաշտապով […]

READ MORE

Ongoing Commitment to Artsak

Armenian Relief Society’s Ongoing Commitment to Artsakհ  The Armenian Relief Society (ARS) Central Executive Board’s (CEB) third plenary meeting convened on January 9-13, 2024, in its Central office, in Boston. During these sessions, issues in regard to public relations and organizational practices were thoroughly discussed. Additionally, current and future Pan-Armenian programs implemented in both the […]

READ MORE
Keep in Touch

Keep in Touch

"*" indicates required fields

Name*