With Artsakh For Artsakh

Սեպտեմբեր 27, 2020ին սկիզբ առած Արցախի պատերազմի առաջին իսկ օրէն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը բազմիցս առիթներով, յատուկ կարեւորութեամբ, քննարկեց մարդասիրական շտապ օժանդակութեան աշխատանքներուն վերաբերեալ ընթացիկ աշխատանքներն ու ապագայ ծրագիրները։ 

Արցախի 45 օրեայ պատերազմին եւ անոր յաջորդող Նոյեմբեր 9, 2020-ի եռակողմանի համաձայնութեան հետեւանքով ստեղծուած Արցախահայութեան իրավիճակը ի մտի ունենալով, ինչպէս նաեւ հիմնուելով ՀՕՄ-ի միաւորներու անվերապահ աջակցութեան վրայ, Կեդրոնական Վարչութիւնը որդեգրեց «Թիկունք Կանգնինք Արցախահայ Ընտանիքին» անմիջական օժանդակութեան ծրագիրը։ Սոյն ծրագիրը կը մտի 4 ամսուան տեւողութեամբ, ամսական դրութեամբ $250ԱՄՆ նիւթական օժանդակութիւն տրամադրել տեղահան եղած Արցախահայ նուազագոյնը 1000 ընտանիքներու (հոգալու համար սննդեղէնի, հագուստեղէնի, հասարակական այլ ծախսեր)։ Նուիրատուները իրենց ցանկութեամբ կրնան աջակցիլ մէկէն մինչեւ չորս ամիսով։


The top priority of the ARS became the immediate humanitarian assistance to those affected by the Artsakh war which began on September 27, 2020. Parallel to the ongoing relief work, long term projects were discussed in depth, assistance of displaced families and  families of the fallen and wounded soldiers. 

Considering the current status of the displaced families as a result of the 45 day war followed by the November 9, 2020 tripartite agreement, and relying on the unconditional support of our entities, the CEB decided to launch the “Stand With an Artsakh Family” relief project. The goal of this project is to provide financial assistance to a minimum 1000 displaced families from Artsakh over the course of four months. The monthly cost to care for each family is $250USD (Nourishment, clothing, bills, and partial housing shall be covered)․  Donations can be made for one and/or up to four months of assistance. Regardless of amounts donated all smaller donations will be combined to meet the monthly needs.

Stand with an Artsakh Family

$2,500 of $1 million raised

$
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: $250 for four

 

Matching Gift and Volunteer Grant information provided by
Powered by Double the Donation

 

mc

maral chatoyan

$250 November 23, 2020
HA

Hratch Avedissian

$750 November 22, 2020
HJ

Harout Jarchafjian

$1,023 November 21, 2020
MK

Matthew Kazanc

$500 November 21, 2020