Stand with Lebanon

Lebanon’s deepening economics crisis is at its worst today.
 
Power outages in hospitals endanger the critically ill patients whose lives depend on lifesaving medical devices. Businesses and hospitals are threatened by forced shut downs as the country is struggling with severe shortages of fuel, gas, water, medicine, bread, and other crucial necessities.
 
The ARS urgently appeals to all supporters and donors to join its efforts in assisting the Lebanese Armenian community.
 

Այսօր, աւելի քան երբեք, Լիբանանցին մեր նիւթական աջակցութեան կարիքը ունի։ Հետեւաբար, առաջին հանգրուանով, ՀՕՄ-ը, կը նախաձեռնէ $100 ամերիկեան տոլար յատկացնել ահաւոր պայմաններու մէջ ապրող մեր հայրենակիցներուն։ Առ այդ, կը դիմենք ՀՕՄ-ի միաւորներուն, բարերարներուն եւ համակիրներուն, որպէսզի նոյնիսկ փոքր գումարներով մասնակից դառնան այս նախաձեռնութեանը։

Today, more than ever, the Lebanese people need our financial assistance. Therefore, as a starting phase, the ARS extends a helping hand by providing a $100 contribution to families who are living in dire situations, facing a terrifying slide into chaos.