With Artsakh For Artsakh

Սեպտեմբեր 27, 2020ին սկիզբ առած Արցախի պատերազմի առաջին իսկ օրէն ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը բազմիցս առիթներով, յատուկ կարեւորութեամբ, քննարկեց մարդասիրական շտապ օժանդակութեան աշխատանքներուն վերաբերեալ ընթացիկ աշխատանքներն ու ապագայ ծրագիրները։ 

Արցախի 45 օրեայ պատերազմին եւ անոր յաջորդող Նոյեմբեր 9, 2020-ի եռակողմանի համաձայնութեան հետեւանքով ստեղծուած Արցախահայութեան իրավիճակը ի մտի ունենալով, ինչպէս նաեւ հիմնուելով ՀՕՄ-ի միաւորներու անվերապահ աջակցութեան վրայ, Կեդրոնական Վարչութիւնը որդեգրեց «Թիկունք Կանգնինք Արցախահայ Ընտանիքին» անմիջական օժանդակութեան ծրագիրը։ Սոյն ծրագիրը կը մտի 4 ամսուան տեւողութեամբ, ամսական դրութեամբ $250ԱՄՆ նիւթական օժանդակութիւն տրամադրել տեղահան եղած Արցախահայ նուազագոյնը 1000 ընտանիքներու (հոգալու համար սննդեղէնի, հագուստեղէնի, հասարակական այլ ծախսեր)։ Նուիրատուները իրենց ցանկութեամբ կրնան աջակցիլ մէկէն մինչեւ չորս ամիսով։


The top priority of the ARS became the immediate humanitarian assistance to those affected by the Artsakh war which began on September 27, 2020. Parallel to the ongoing relief work, long term projects were discussed in depth, assistance of displaced families and  families of the fallen and wounded soldiers. 

Considering the current status of the displaced families as a result of the 45 day war followed by the November 9, 2020 tripartite agreement, and relying on the unconditional support of our entities, the CEB decided to launch the “Stand With an Artsakh Family” relief project. The goal of this project is to provide financial assistance to a minimum 1000 displaced families from Artsakh over the course of four months. The monthly cost to care for each family is $250USd (To help with Nourishment, clothing, bills, and rent)․  Donations can be made for one and/or up to four months of assistance. Regardless of amounts donated all smaller donations will be combined to meet the monthly needs.

 

UPDATE:

On December 17, the Armenian Relief Society, as a part of their “Stand with an Artsakh Family” initiative, assisted families in need. 49 displaced families who were currently residing in Masis and its surrounding communities were provided with $250 each for their first month’s payment. 23 families from Sis, 21 from Nizami, and 5 from Ghukasakan.
The ARS also was able to provide 145 children of these communities with gifts as a part of our Amanor initiative.

ARS Stand with An Artsakh Family

Picture 12 of 13

 
 

Stand with an Artsakh Family

$89,051 of $1 million raised

$
Select Payment Method
Log In to Your Account (optional)

Would you like to make this gift?
Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: $250 for four

 

Matching Gift and Volunteer Grant information provided by
Powered by Double the Donation

 

Anonymous User
AK

Arpine Kilinyan

$255 January 6, 2022
Anonymous User
TH

Anonymous

$31 December 8, 2021
Anonymous User
VK

Vache & Meline Kahramanian

$10,000 July 23, 2021
Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 July 22, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
NP

Natalie Pauli

$103 June 28, 2021

In honor of Haritun (Arto) Shahrik

Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 June 24, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 May 25, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
AS

Alek Surenian

$256 May 12, 2021

This donation is made on behalf of my business as.am, a brand inspired by my Armenian identity. A portion of the proceeds from product sold… Read more

This donation is made on behalf of my business as.am, a brand inspired by my Armenian identity. A portion of the proceeds from product sold are being donated to support displaced families of Artsakh.

Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 April 21, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
TB

Tom and Michelle Baylerian

$100 April 14, 2021
Anonymous User
DG

Daron Gabriel

$1,023 March 24, 2021

On behalf of Tamar, Mariana and Daron

Anonymous User
AM

Anonymous

$256 March 4, 2021